Стратегия за Водено от общностите местно развитие 2016 - 2020г.

Ред за оценка на проектни предложения

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им

Описание на подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата

Условия за кандидатстване с проектни предложения

Условия за кандидатстване с проектни предложения - втори краен срок 08.02.2019г.

Приложения към Условия за кандидатстване с проектни предложения:

Вътрешни правила за работа на Комисията за подбор на проектни предложения

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Обява за ВТОРИ прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата