Стратегия за Водено от общностите местно развитие 2016 - 2020г.

16.01.2018г. - Индикативна годишна работна програма за 2018г., изменена с Решение на УС от 15.01.2018г.

Индикативен график за прием на проекти през 2018г.

Индикативен график за прием на проекти през 2017 година

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване
на културното и природно наследство на селата

Мярка 22 Популяризиране на местните продукти и услуги