Анализ на тема: „Промени ли кризата с “Covid 19” нагласите на местната общност във връзка с планиране и реализиране на инвестиционни намерения“

Изкуства и занаяти на територията на МИГ- състояние и възможности за развитие

Проучване и анализ на територията на МИГ Харманли на тема: Лозарство и винарство - състояние, възможности за добавяне на стойност, европейски стандарти, местна идентичност на продуктите

Анализ на територията 01 - Социално-икономическа характеристика

Анализ на територията 02 - Анкетно проучване сред стопански субекти

Анализ на заинтересованите страни

Социологическо проучване за оценка и самооценка на резултатите от проекта

Оценка на изпълнението на Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“

Природно и културно наследство на територията на МИГ Харманли

Биологично земеделие- условия и възможности за развитие на територията на МИГ

Развитие на туризма и туристическите услуги - възможнаст за икономическо съживяване на територията на МИГ

Аутсорсване на услугите на територията на Община Харманли, предпоставки за подобряване качеството на живот на местното население