ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 - 2020г.

Устав на Сдружение "Местна инициативна група Харманли" - 2019г.

Устав на Сдружение "Местна инициативна група Харманли" - 2017г.

Устав на Сдружение "Местна инициативна група Харманли" - 2016г.

Вътрешни правила за избор на външни експерт - оценители

Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне, на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките  по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите мастно развитие"  на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Наредба № 16 от 30 юли 2015г. за прилагаене на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Вътрешни правила за работа

Вътрешни правила за работна заплата

Вътрешни правила по ЗМСИП и ЗМСФТ

Правила по ЗЗЛД

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013Г.

Устав на Сдружение "Местна инициативна група Харманли" - 2014г.

Устав на Сдружение "Местна инициативна група Харманли"

НАРЕДБА № 23 от 18 декември 2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013г.        

НАРЕДБА № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 26.06.2009 г.

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА 

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 12 март 2007 год. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз 

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ