13.09.2012

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ” 

Ви уведомява че, предстои публикуването на трета покана за подаване на проектни предложения към „МИГ Харманли”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 „Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мерки :

121 - Модернизиране на земеделските стопанства;

226Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

311Разнообразяване към неземеделски дейности;

312Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

313 -  Насърчаване на туристическите дейности;

321 -  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;

322 -  Обновяване и развитие на населените места,

залегнали в Стратегията на „МИГ Харманли”. 

Поканата е с начало - 08.10.2012г.

Край на поканата - 16:00 часа на 04.01.2013г.

Период за консултиране при подготовката на проектите - от 08.10.2012г. до 07.12.2012г. в офиса на МИГ, както следва: Вторник, Сряда и Четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Период на приемане на документите за подпомагане - от 08.10.2012г. до 04.01.2013г.: Понеделник и петък - от 10:00 до 16:00 часа; Вторник, сряда и четвъртък - от 10:00 до 14:00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на "МИГ Харманли".

Изискванията и документите са качени в раздел "Мерки" на настоящия сайт.