17.08.2012

Финансов ресурс за втора покана от Стратегия за местно развитие на "МИГ Харманли" 05.07.2012г. - 03.010.2012г.

Мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства" - 452 823.10 лева

Мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" - 330 000 лева

Мярка 311 - "Разнообразяване към неземеделски дейности" - 36 967.23 лева

Мярка 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" - 690 000.57 лева

Мярка 313 - "Нсърчаване на туристическите дейности" - 110 000.00 лева

Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" - 250 000 лева

Мярка 322 - "Обновяване и развитие на населените места" - 400 000 лева