17.08.2012

Първи одобрени проекти от Комисията за избор на проекти и УС на "МИГ Харманли" от Първа покана за кандидатстване с проекти на територията на "МИГ Харманли" и приемане на заявления за подпомагане по Мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства", Мярка 311 - "Разнообразяване към неземеделски дейности" и Мярка 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

След проведените заседания на Комисията за избор на проекти на 26.07.2012г. и 10.08.2012г. за разглеждане на документите по всички преминали процедури от СМР, въз основа на попълнените таблици за оценка по отделните етапи на оценка, УС на "МИГ Харманли" на 14.08.2012г. направи обобщение за всяко проектно предложение и одобри и окончателно класира подадените проекти в низнизходящ ред, както следва: 

 

 

УРН на проектното предложение Наименование на проекта Комплексна оценка (точки) Общ размер на допустими разходи (лв.) % на искана БФП Размер на исканата БФП (лв.)
1 МХ-311-1-005 Изграждане на магазин за хранителни стоки и кафе 55 118 618.25 70% 83 032.77
2 МХ-121-1-006 Доставка на земеделска техника и инвентар за обработка на почвата 48.5 118 101.00 60% 70 860.60
3 МХ-312-1-001 Закупуване на офис техника и компютърен софтуер 37.5 14 284.90 70% 9 999.43
4 МХ-121-1-004 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар 33.5 155 043.00 60% 93 025.80
5 МХ-121-1-003 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар 22.5 166 581.00 50% 83 290.50

УС на "МИГ Харманли" одобри за финансиране пет проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 340 208.90 лв.

УС на "МИГ Харманли" одобри решението на Комисията за избор на проекти по първа покана от СМР за отпадане от класиране следното проектно предложение с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 114 648.92 лв.

 

      Комплексна оценка  
УРН на проекта Наименование на проекта Размер на исканата БФП (лв.) Икономическа жизнеспособност Приоритетност (точки) ОСНОВАНИЕ
мх-121-1-002 Създаване на ново насаждение от десертни поля на площ от 15 дка в землището на с. Коларово, община Харманли 114 648.92 лв. ДА 60 При проверката на място от Комисията за избор на проекти, посочените данни и обстоятелства не се потвърждават

Съгласно Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли", ако при проверка на място, посочените данни и обстоятелства не се потвърдят - проектът отпада от класиране!