19.07.2012

 Екипът на Сдружение „МИГ Харманли” ви уведомява, че са променени следните наредби на МЗХ изм.и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г.:

Наредба № 24 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322.

Наредба № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321.

Наредба № 8 от 03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121.