13.07.2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012г.ДО 30.06.2012г.

В началото на  годината, през първите три месеца, „МИГ Харманли” подготви документите, мероприятията, обявите и първата покана за кандидатстване от Стратегията за местно развитие за кандидатстване от страна на потенциалните бенефициенти. От 04.04.2012г. официално беше отворена първа покана за кандидатстване. В периода за информация и консултации за потенциални бенефициенти от страна на МИГ бяха проведени следните събития за информиране и консултиране:

-         5 информационни дни в 10 от селата на територията на МИГ Харманли за стартирането на кампанията по събиране на проектни предложения; Снимка 1, Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4; Снимка 5; Снимка 6; Снимка 7; Снимка 8;

-        23 консултации за частни бенефициенти - от тях 12 млади хора и 9 жени;

-         2 консултации за публични бенефициенти;

-   1 работна среща с екипа на дирекция „Проекти и програми на Европейския съюз”;

-         5 срещи с кметовете и кметските наместници; Снимка 1, Снимка 2

-         2 срещи с председатели на потребителски кооперации;

-         2 проведени обучения: за потенциални кандидати с проекти и финансово управление на проекти

-         информираност, публичност и прозрачност с поставяне на информационни табели, билбордове, издаване на Ръководство за кандидатстване, Брошура и Информационен бюлетин на сдружение „МИГ Харманли”. Снимка 1; Снимка 2

В периода на първа покана - 04.04.- 29.06.2012г,. в офиса на МИГ постъпиха общо 6 проектни предложения, разпределени по следният начин :

1. По мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от СМР - 4 проектни предложения;

2. По мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от СМР - 1 проектно предложение;

3. По мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от СМР - 1 проектно предложение

Подадените шест проектни предложения са от частни бенефициенти . Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4; Снимка 5; Снимка 6; Снимка 7;

На основата на горе - цитираното, Екипа на МИГ Харманли, смята че със създадената организация и управление, последователно изпълнява своите задължения и реализира поставените цели на Стратегията за местно развитие.  Предстои прием на проектни предложения по всички мерки по втора и трета покана до края на 2012 г.