13.07.2012

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ПРЕМИНАЛИ УСПЕШНО ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ, ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

Номер УРН Наименование на проекта Основателност на предложени разх., липса на двойно финансиране и изкуств. създ. условия
1 МХ-312-1-001
Закупуване на офис - техника и компютърен софтуер
ДА
2 МХ-121-1-002
Създаване на ново насаждение от десертни лозя на площ от 15 дка в землището на с. Коларово, общ. Харманли
ДА
3 МХ-121-1-003 Доставка на земеделска техника и инвентар за обработка на почвата ДА
4 МХ-121-1-004 Доставка на земеделска техника и инвентар за обработка на почвата ДА
5 МХ-311-1-005 Изграждане на магазин за хранителни стоки и кафе ДА
6 МХ-121-1-006 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар ДА