09.07.2012

Сдружение „Местна инициативна група Харманли", прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 - Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. отваря ВТОРА ПОКАНА за подаване на проектни предложения по мерки:

Мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства

Мярка 226Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

Мярка 311Разнообразяване към неземеделски дейности

Мярка 312Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Мярка 313 -  Насърчаване на туристическите дейности

Мярка 321 -  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Мярка 322 -  Обновяване и развитие на населените места,

залегнали в Стратегията на "МИГ Харманли".

Поканата е с начало – 05.07.2012г.

 

Край на Поканата – 16.00 часа на 03.10.2012г.

Период за консултиране при подготовката на проектите – от 05.07.2012г. до 11.09.2012г. в офиса на МИГ,  както следва:

Вторник -    14.00 – 16.00 часа

Сряда   -       14.00 – 16.00 часа

Четвъртък - 14.00 – 16.00 часа

 

Период на приемане на документите за подпомагане – от 05.07.2012Г.  – 03.10.2012г.:

Понеделник и петьк: от 10.00 часа до 16.00 часа

Вторник, сряда и четвъртък: от 10.00 часа до 14.00 часа.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и в офиса на "МИГ Харманли", както и да бъдат изтеглени от интернет страницата на сдружението -  www.mig-harmanli.org в раздел „МЕРКИ”.