09.07.2012

 

Приключи приема на документи за подпомагане по първата покана от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли" за периода 04.04.2012г. – 29.06.2012г. Бяха подадени 6 проектни предложения.

     Списък на приети проектни предложения за първа покана към СМР на "МИГ Харманли"
001 312 Закупуване на офис - техника и компютърен софтуер 14285.00 лв
002 121 Създаване на ново насаждение от десертни лозя на площ от 15 дка в землището на с.Коларово, общ.Харманли 191081.00лв
003 121 Доставка на земеделска техника и инвентар за обработка на почвата 166581.00лв
004 121 Доставка на земеделска техника и инвентар за обработка на почвата 155043.00лв
005 311 Изграждане на магазин за хранителни стоки и кафе 118618.00лв
006 121 Доставка на земеделска техника и прикачен инвентар 118001.00лв
       
    Обща стойност: 763609.00лв

 

"Местната иниацитивна група Харманли" информира жителите на община Харманли и всички заинтересовани страни, че подадените проектни предложения с краен срок - 29.06.2012г. възлизат на обща стойност – 763 609 лв.

1. Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства” – за посочения период са внесени 4 проекта на обща стойност 630 706 лв.

2. Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности” - за посочения период е внесен 1 проект на обща стойност 118 618 лв.

3. Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” - за посочения период е внесен 1 проект на обща стойност –  14 285 лв.