09.07.2012

На 26.06.2012г. и 27.06.2012г. в залата на Държавно горско стопанство се проведе обучение за местни лидери на тема: „Обучение  на потенциални кандидати с проекти” по публична покана: Организиране и провеждане на обучения по различните мерки от Стратегията за местно развитие, изграждане на капацитет и финансово управление на проектите, обучения с потенциални бенефициенти и бенефициенти, сключили договор към Стратегията за местно развитие на Сдружение МИГ Харманли”. Присъстваха 27 заинтересовани лица, което говори за засилен интерес към кандидатстването с проекти към СМР на „МИГ Харманли”. Присъстващите бяха запознати с целите и приоритетите на СМР на „МИГ Харманли”, бяха им представени мерките, залегнали в Стратегията за местно развитие, както и насоките и изискванията за кандидатстване. Раздадени бяха Сертификати на участниците, преминали успешно обучението. images/Снимка 1.JPGimages/Снимка 2.JPG