18.06.2012

На 18, 19 и 20 юни, Диана Радева – асистент - „МИГ Харманли” и Мария Крайчева – счетоводител, взеха участие в семинар в гр. София, на който присъстваха и екипи от други местни инициативни групи, служители на Министерство на земеделието и храните и служители от Държавен фонд „Земеделие”, ангажирани с прилагането на подхода ЛИДЕР. На семинара бяха разгледани процедурите за контрол при прилагането на подхода в България, административни проверки на документите за подпомагане по ос 4 на Програмата за развитие на селските райони, както и бяха представени добри практики от други държави – Австрия, Италия, Словения.