16.06.2012

Съобщение
до кандидатите с проекти
към Стратегия за местно развитие
на Сдружение „Местна инициативна група Харманли”

В Държавен вестник брой 28 от 06 април 2012 година са публикувани промени в част от наредбите на Министерство на земеделието и храните. Промените по мерки от СМР са в следните наредби:
Наредба № 8 от 03.04.2008г. за условията и реда на предоставяне на безвъмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 -2013г. /мярка 121/.
Наредба № 32 от 12.04.2008г. за условията и реда на предоставяне на безвъмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007 -2013г. /мярка 313/.
Наредба № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда на предоставяне на безвъмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007 -2013г. /мярка 321/.
Наредба № 24 от 29.07.2008г. за условията и реда на предоставяне на безвъмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007 -2013г. /мярка 322/.
Променените наредби и заявления за кандидатстване можете да изтеглите oт www.mig-harmanli.org - секция „Мерки”.
от ЕКИПА на МИГ ХАРМАНЛИ