16.06.2012

П О К А Н А

Сдружение МИГ Харманли Ви кани на среща – представяне, която ще се състои на 19.03.2012г. /понеделник/ от 17.00ч. на адрес:
гр.Харманли 6450, ул.”Петко Каравелов” №2 /сградата на ДГС - Харманли/ по мерките за кандидатстване и отварянето на покана за прием на документи и заявления от
04.04.2012 – 29.06.2012г.
от Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. по мерки :
121 - Модернизиране на земеделските стопанства.
226 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности.
311 – Разнообразяване към неземеделски дейности.
312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.
313 - Насърчаване на туристическите дейности.
321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.
322 - Обновяване и развитие на населените места.


от ЕКИПА на МИГ ХАРМАНЛИ