16.06.2012

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та………………........
ЕГН: ................. ,
лична карта № .................,
изд. на .................... г.
от ...........................,
адрес:……………….................. ,
тел. ..........................
ДЕКЛАРИРАМ,
че:
1. Съм пълнолетен гражданин според законодателството на страната от която произхождам;
2. Не съм поставен/а под запрещение;
3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
4. Не съм лишен по съответен ред от правото да упражнявам конкретната професия, свързана с участието ми в оценителната комисия.
5. Съм на разположение да извършвам оценяване на проектни предложения по мерките от СМР, за които кандидатствам, имам готовност да се отзовавам при покана от страна на МИГ Харманли участие в оценяване на възложените ми проектни предложения обективно и безпристрастно.
6. Не живея (по настоящ или постоянен адрес) и не работя (по трудово или служебно правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на МИГ Харманли.
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................. Декларатор:............................
Гр……………… (подпис)