16.06.2012

ДО:
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(2007 – 2013 г.)
Аз, долуподписаният/та…………………………, заявявам желание да участвам в обявената процедура за избор на външни оценители на заявления за одобрение по ос …………….. мярка ………….. от Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли по Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013г.).
Запознат/а съм с изискванията, посочени в обявата, и прилагам следните документи:
6.1. Автобиография на български език по образец;
6.2. Фотокопие от документ за завършено висше образование;
6.3. Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
6.4. Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
6.5. Декларация (по образец).

име, фамилия и подпис:
дата: ………………..
гр. ………………….