16.06.2012

Приложение кьм Заповед № МХ-008/15.02.2012г.
на Изпьлнителния директор на МИГ Харманли


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”

МИГ ХАРМАНЛИ
Изх. № 005 / 15.02.2012г.


О Б Я В А


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
гр.Харманли п.к. - 6450 ул.Петко Каравелов№2
тел./факс:0373/ 82080 моб.0875 120 900
E-mail: [email protected] www.mig-harmanli.org

На основание чл.1,ал.5,т.1 от Стратегията за нестно развитие,Решение на УС на МИГ Харманли от 15.02.2012г. и заповед № МХ-008/15.02.2012г. на Изпълнителния директор на Сдружение„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ” и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в оценителните комисии и техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГХарманли прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.
.
ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

1. За създаване на база данни от експерти оценители, които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 1, 2 и 3 на ПРСП и в частност мерки 121, 226, 311, 312, 313, 321 и 322, залегнали в Стратегията на МИГ Харманли.
2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на проектни предложения са:
2.1. Да са физически лица.
2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
2.3. Да не живеят (по настоящ или постоянен адрес) и да не работят (по трудово или служебно правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на МИГ Харманли.
2.4. Образование – висше (минимум бакалавърска степен);
2.5. Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
2.5.1. Област „Социални, стопански и правни науки”:
Професионални направления:
• Социология, антропология и науки за културата;
• Социални дейности;
• Право;
• Икономика;
• Административно управление;
• Политически науки;
• Обществени комуникации и информационни науки;
• Туризъм.
2.5.2.Област „Природни науки , математика и информатика”:
Професионални направления:
• Биологически науки;
• Информатика и компютърни науки;
• Науки за земята.
2.5.2. Област „Технически науки”:
Професионални направления:
• Комуникационна и компютърна техника;
• Общо инженерство;
• Енергетика;
• Хранителна технология;
• Архитектура, строителство и геодезия.
2.5.3. Област „Аграрни науки”;
Професионални направления:
• Растениевъдство;
• Растителна защита;
• Животновъдство;
• Ветеринарна медицина;
• Горско стопанство;
2.5.4. Област „Хуманитарни науки”:
Професионални направления:
• История и археология;
2.6. Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 5 години;
2.7. Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо Програмата за развитие на селските райони.
2.8. Добро познаване на Програмата за развитие на селските райони.
2.9. Притежаване на познания и опит в оценяване на проекти и програми:
• Най-малко едно участие в оценка на програма/и
• Най-малко едно участие в комисия за оценка на проекти
3. Допълнителни изисквания:
3.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.
3.2. Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие;
3.3. Компютърна грамотност – Word и Excel;
3.4. Владеене на английски език;
3.5. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
4. Не се допуска участието на лице, което:
4.1. е наето по служебно или трудово правоотношение в държавната администрация;
4.2. се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
4.3. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.):
4.4. не отговаря на изискванията на чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
4.5. е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица , с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
4.6. участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията.
4.7. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;
5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:
5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;
5.2. Интервю.
5.3. С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.
6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
6.1. Заявление по образец.
6.2. Автобиография на български език по образец;
6.3.Фотокопие от документ за завършено висше образование;
6.4. Фотокопие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит):
6.5.Фотокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);
6.6 Декларация (по образец).
Забележка: Документите по т.6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.
7. Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ Харманли – гр.Харманли 6450, област Хасково, ул.Петко Каравелов №2; изпратени по пощата или с куриер в срок до 05.04.2012 год. до 16,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо.
8. Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя на оценените проектни предложения (заявления), по 100 лв на проектно предложение.

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница – www.mig-harmanli.org