16.06.2012

ПОКАНА
за свикване на
Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Харманли”
На основание решение на УС на МИГ Харманли от 30.01.2012г. и на чл.24, ал .2 и чл.36 т.12 от Устава на сдружението се свиква Общо събрание на сдружението на 15.03.2012 г. от 17:30 часа в офиса на Сдружението,намиращ се в гр.Харманли ул.Петко Каравелов №2/сградата на Държавно Горско Стопанство/ при следния дневен ред:
1. Промени в Устава на Сдружението: седалище и адрес на управление,чл.внос и направени предложения.
2.Запознаване и приемане на годишен бюджет за 2012 г.