16.06.2012

За всички заитересовани страни и потенциални бенефициенти Старегия за местно развитие на територия на МИГ Харманли може да получите от екипа на проекта до 03 декември 2010г., а след това от МИГ Харманли. Сдружение МИГ ХАРМАНЛИ има Общо събрание от 27 члена и Управителен съвет от 5 члена.
ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Христо Братанов - председател;
Красимира Тонева - зам. председател;
Соня Грозева - член;
Цветомир Вълчев - член;
Никола Зайчев - член.
Всеки жител от Община Харманли, който има постоянен адрес на територията й, може да стане член на Сдружение МИГ Харманли, като подаде молба за членство до Управителния съвет на сдружението и внесе първоначална вноска, която е 50 лв. за физическо и 200 лв. за юридическо лице.Членове на Сдружение МИГ Харманли може да бъдат и юридически лица, които са с регистрация и дейност на територията на МИГ Харманли.