16.06.2012

На 19-ти ноември 2009г. в Центъра за икономическо развитие и туризъм в гр.Харманли се проведе двудневно обучение с идентифицираните местни експерти, приели поканата да се включат в проекта с цел подготовка на първи работен вариант на стратегията за местно развитие. Екипът и експертите със задоволство отбелязват високата активност на местните експерти и ангажираността им към работата.
На 23 и 24 НОЕМВРИ се проведе поредното обучение в изпълнение на дейностите за придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие.Обучението на местните неформални лидери бе на тема „Изграждане на умения за разработване и реализация на стратегия за местно развитие, мониторинг на изпълнението на стратегията”. Обученията се водиха от експерти по Ос4, Подхода Лидер от Министерство на земеделието и храните-Зоя Дамянова, д-р Иванка Душкова.