16.06.2012

На 30, 31 октомври, 17 и 18-ти ноември 2009 г. за по-доброто очертаване на социалната проблематика за целите на изработването на Стратегия за местно развитие на Община Харманли се проведоха консултативни срещи на екипа на проекта с населението на територията на общината в различни населени места. Екипът и експертът д-р Иванка Душкова посетиха селата Доситеево, Българин, Славяново и Иваново. Д-р Душкова представи Подхода ЛИДЕР и неговите механизми пред участниците в срещата. След това представи проекта: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативна група на територията на Община Харманли” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос4 – ЛИДЕР.След представянето се проведоха активни дискусии на базата на предварително разработен въпросник, относно местния потенциал, намеренията и бизнес-инициативите на активното население в селата. Отговорите на участниците са възможност за регистриране на местните ресурси и за нагласите на местното население. Предстоят консултативните срещи в града.