14.12.2022

Разнообразяване към неземеделски дейности предвиждат от „Лин“ ЕООД и по-конкретно такива свързани със специализирано строителство на открити терени. Това е поредният проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“. 

МИГ Харманли получи Заповед за одобрение на проект по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Проектът предвижда закупуване на комбиниран багер – товарач. С реализирането му ще се разнообрази дейността на кандидата – земеделски производител и ще се разкрие едно ново работно място.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи е 158 000,00лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 118 500,00 лв.