01.03.2024

Изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Диана Гочева и Управителят на „Медикодиагностична лаборатория ФОТОДЕНТ“ ЕООД - г-жа Стефка Стефанова, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 50 708,00 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 031,00 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за нуждите лабораторията – интраорален рентген, дигитален интраорален сензор, медицински DR панел за рентгенови снимки с включен хардуер и софтуер, сух принтер за получаване на рентгенови изображения с висока диагностична стойност.

Целта на проектното предложение е развитие на предоставяните от „Медикодиагностична лаборатория ФОТОДЕНТ“ ЕООД услуги чрез придобиване на нова високотехнологична апаратура и подобряване на достъпа до качествено здравеопазване за жителите от територията на МИГ Харманли.