08.11.2023

Проектът бе подаден от Община Харманли по подмярка 7.2 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли" по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР, от мярка 19 ВОМР, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ бе в размер на 364 200,13 лв. и се предостави за ремонтни дейности и реконструкция на улиците "Св. Климент Охридски" и "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Харманли.