20.12.2023

Беше сключен тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Договорът се сключи между Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, представлявано от г-жа Валентина Димулска, „Волан 19“ ЕООД, представлявано от г-н Теодор Янев и Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 31 144,73 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 23 358,55 лв.

Проектът предвижда:

  • монтаж на дограма и закупуване на:
  • система за видео наблюдение;
  • климатична система;
  • лаптоп;
  • мултифункционално лазерно устройство;
  • настолна компютърна конфигурация;
  • мишки за лаптоп;
  • мебели - бюра и шкафче с чекмеджета.