29.12.2023

"МИГ Харманли" получи Заповед на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на проектно предложение по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Проектното предложение е на АИППИДМП "АНГЕЛОВ - ДЕНТ", представлявано от д-р Стефан Стоянов и е с наименование "Оборудване на амбулатория за дентална медицинска помощ в гр. Харманли", чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 121 289,00 лв. По проекта е предвидено закупуване на оборудване за амбулаторията за дентална медицинска помощ. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 90 966,75 лв. Ще бъдат разкрити 4 нови работни места.

Предстои да бъде сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.