29.12.2023

"МИГ Харманли" получи Заповед на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на проектно предложение по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Проектното предложение е на "ТРАКИЙСКО ВИНО" ООД, представлявано от г-н Тодор Братанов и е с наименование "Оборудване на зала за видеоконференции и работни срещи", чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 20 202,01 лв. По проекта е предвидено закупуване на оборудване за зала за видео конференции и работни срещи. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 15 152,03 лв.

Предстои да бъде сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.