18.01.2024

На 16.01.2024г., в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – г-жа Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., с което ще бъде дадена възможност на двата одобрени от МИГ проекта по процедура номер BG06RDNP001-19.718-S2 по Подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности , за които не достигаше финансов ресурс, да получат финансиране за проектните си идеи.

Това са проектите, подадени от „Волан 19“ ЕООД, с наименование: „Технологична модернизация за бъдещ успех“ и

„Н – плюс Енерджи“ ЕООД, с наименование „Модернизиране на търговски обект за продажба на горива“.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“, т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ и т. 6.2. - "Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки".