25.01.2024

Председателят на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Валентина Димулска и Управителят на "Тракийско вино" ООД - г-н Тодор Братанов, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение на "ТРАКИЙСКО ВИНО" ООД, с наименование "Оборудване на зала за видеоконференции и работни срещи" е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 20 202,01 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 15 152,03 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за нуждите на видеоконферентна зала - телевизор, видеоконферентна система, таблет, лаптоп, мултифункционално устройство, изработка на завеси за нуждите на конферентната зала, офис пакети и лиценз за операционна система.

Общата цел на проекта е да се създадат условия за правене на модерен бизнес при всички условия на съвременните технологии на територията на МИГ Харманли и стимулиране на местното развитие в селските райони.