25.01.2024

Председателят на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Валентина Димулска и Управителят на "АНГЕЛОВ - ДЕНТ" ЕООД - д-р Стефан Стоянов, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 121 289,00 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 90 966,75 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за амбулатория за дентална медицинска помощ - термопомпен агрегат, ултразвуков скалер, апарат за въздушно полиране, избелващ апарат, компресор, дентален рентген, парен стерилизатор, дентален юнит за профилактика, дентален юнит за лечение и др.

Проектното предложение ще допринесе за развитието на местната икономика на територията на МИГ Харманли чрез създаването на модерна и икономически жизнеспособна дентална амбулатория, която ще привлича пациенти не само от общината и областта, но и от цяла Европа.

Разкриването на 4 нови работни места ще открие перспективи за последващо продължаване на кариерата на дентални лекари на територията на МИГ Харманли.