02.11.2023

Беше сключен поредния тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Договорът се сключи между Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, представлявано от г-жа Валентина Димулска, „Румел“ ЕООД, представлявано от г-н Румен Русев и Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 73 536,00 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 55 152,00 лв.

Проектът предвижда доставка на специализиран тестер - оптичен рефлектометър, комбиниран анализатор на мрежи и локатор за кабели.

С реализацията на проекта ще бъде разкрито едно ново работно място.