18.10.2023

„МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ по 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на РУМЕЛ ЕООД, с наименование „Разширяване на предлаганите услуги от „РУМЕЛ“ ЕООД“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 73 536.00лв. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.