06.10.2023

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ЗП Мирослав Нейков, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – представлявано от г-жа Валентина Димулска и Държавен фонд „Земеделие“, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи са в размер на 116 340,00 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 58 170.00 лв.

Проектът предвижда: Закупуване на плуг, пролетна сеялка без торовнасяне – 8 редова и цистерна за вода.

С реализиране на проекта ще се разкрие едно ново работно място.