06.10.2023

Беше сключен поредния тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, между „Стил С“ ООД, представлявано от г-н Станислав Манолов, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, представлявано от г-жа Валентина Димулска и Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът бе подаден по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 110 240,00 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 55 120,00 лв.

Проектът предвижда доставка на транспалетна количка с везна и принтер, количка за бране за 6-етажни стелажи, платно за компост и количка за бране на най – ниските стелажи.