21.09.2023

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Харманли" за периода до 2027г.“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  с № BG06RDNP001-19.610 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и съгласно Административен договор РД 50-83/23.03.2023г.

МИГ Харманли Ви кани на обществено обсъждане на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се състои на:

29 септември 2023г. в 10:00 часа в Културен център, „Конферентна зала“

гр. Харманли, бул.“България“№13Б

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ кани всички заинтересовани страни (представители на публичен, стопански и нестопански сектори) от територията на община Харманли да вземат участие в консултирането с местната общност на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие, като се включат в общественото ѝ обсъждане, на което ще бъде детайлно представена. В Стратегията са включени различни мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма образование и Програма околна среда. Кандидати за финансова помощ ще могат да бъдат публични организации, юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, физически лица, земеделски стопани, групи и организации на производители, социални предприятия, читалища и др.

Присъстващите ще могат да изразят своето мнение и препоръки за мерките, включени в Стратегията, както и за начина, по който ще се разходват предвидените средства в бъдеще.

Всеки жител на община Харманли, проявяващ интерес към развитие на територията може да присъства. Вход – свободен!