07.08.2023

„МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на ЗП Мирослав Нейков, с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство в с.Черепово, общ. Харманли, обл. Хасково“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 116 340.00лв. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.