07.08.2023

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ,

МИГ Харманли е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г., което ще бъде постигнато чрез дейности, с които се цели активно участие на целевите групи (представители на местната власт, неправителствени организации, бизнес, културни, образователни институции и др.) в дефинирането на приоритетите и направленията за бъдещото местно развитие на територията.

Прилаганата Стратегия за ВОМР е в полза на местния бизнес, чрез нея се създават по-добри икономически, социални и екологични условия във всички населени местна на общината.

Моля да отделите малко време за попълване на настоящата анкета, която цели да изследва проектни нагласи/намерения на представители на публичния, нестопанския и стопанския сектор на територията на МИГ Харманли с оглед на изготвяне на новата Стратегия.

Бъдете активни и отговорни към развитието на Община Харманли!

Линк към анкетата можете да намерите тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFydD6oFyzy44L1wZ1plVlVtQrnT1EUm1Kzyh-MWnnnVVYRw/viewform

 


Настоящият въпросник  е напълно  анонимен. Предназначен е единствено за изготвяне на анализи и проучвания за целите на стратегията за ВОМР. Целта е да се  осъществят проучвания на територията (териториални, икономически и социални анализи), чрез изследване на общественото мнение от населението, обхванато от територията на МИГ Харманли.

Тази анкетна карта е изготвена във връзка с изпълнение на договор № РД 50-83/23.03.2023 г. по проект „Подготовка на Стратегия за Водено об общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли” за периода до 2027г.“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.