05.07.2023

От 05.07.2023г. "МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.717 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори краен срок.

Период на прием на проектни предложения: 05.07.2023г. - 07.08.2023г., 17:00 часа

Проектните предложения ще се подават електронно в ИСУН 2020.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на МИГ Харманли: https://www.mig-harmanli.org/ и в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/