29.06.2023

На 05.07.2023 г. от 9:00 часа и на 07.07.2023 г. от 9:00 часа в Културен център гр. Харманли, зала Краезнание, ще се проведат две обучения за местни лидери и уязвими групи. Обученията се организират от „МИГ Харманли“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.

Темите на обученията са както следва:

1. Възлагане на дейности, изпълнение и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ Харманли – на 05.07.2023г.

2. Права и задължения на страните, след подписване на административен договор за предоставяне на БФП по ПРСР 2014-2020г. – 07.07.2023г.

МИГ Харманли кани представители на местния бизнес, земеделски производители, и други заинтересовани страни да се включат в обученията.

Обученията са безплатни.