20.03.2023

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ЗП ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА БОРАЗОВА, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи са в размер на 93 586.80 лв., а  одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 56 152.08 лв.

Проектът предвижда: Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството – трактор и челен товарач.