16.02.2023

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между “Стройтех 2006” ЕООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 346972.50лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 260229.38лв. 

Проектът предвижда закупуване на колесен многофункционален багер с челен товарач и телескопичен повдигач. С реализирането му ще се достигне високо ниво на конкурентоспособност на новосъздаденото предприятие, ще се закупи ново иновативно и високотехнологично оборудване и ще се разкрият четири нови работни места.