03.02.2023

Повишаване на качеството на образователната услуга, предоставена в ДГ "Детски свят", създаване на по-добри условия за трудова реализация и повишаване качеството на живот на работещите родители от гр. Харманли и околните населени места, чиито деца посещават ДГ „Детски свят", повишаване привлекателността на образователната инфраструктура за децата. 

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Харманли, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи както и  одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 391 156.00лв.

Проектът предвижда: Реконструкция и ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградите на Детска градина „Детски свят“.