03.02.2023

Съхраняване на местните традиции и бит, привличане на участници и гости. Чрез реализирането на проекта, местните общности ще променят облика на региона и ще покажат многообразието от култура, богатството на традициите, таланта на местните български изпълнители и усилията на населението да съхранят и запазят своя бит и корени. 

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Сдружение „Бизнесът за Харманли“, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи както и  одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 37 290.00лв.

Проектът предвижда: Виртуална разходка на Сводестия /Гърбавия/ мост; Изработка на рекламен филм; Провеждане на две издания на Фестивал "На хармана".