03.02.2023

На 30.01.2023г. Бяха публикувани резултатите от класиране по BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ е класирано по посочената процедура и след сключване на Административен договор ще изпълни следните дейности:

Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР;

Обучение на Екип на МИГ, в т.ч. местни лидери и заинтересовани страни;

Проучвания и анализи на територията;

Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта и одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 30 241,00 лв.