03.02.2023

Разширяване на дейността на "Лин" ЕООД чрез услуги със специализирана техника за строителни и почистващи дейности е следващият проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“.

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между "Лин" ЕООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 158 000,00лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 118 500,00 лв..

Проектът предвижда закупуване на комбиниран багер – товарач. 

С реализирането му ще се разнообрази дейността на кандидата – земеделски производител и ще се разкрие едно ново работно място.