18.01.2023

През втората седмица на 2023 година, МИГ Харманли получи Заповед за одобрение на проектно предложение по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“, на Сдружение „Бизнесът за Харманли“. Инвестицията по проекта е насочена към съхраняване на местните традиции и бит, привличане на участници и гости. Чрез реализирането му, местните общности ще променят облика на региона и ще покажат многообразието от култура, богатството на традициите, таланта на местните български изпълнители и усилията на населението да съхранят и запазят своя бит и корени. 

Проектът предвижда: Виртуална разходка на Сводестия /Гърбавия/ мост; Изработка на рекламен филм; Провеждане на две издания на Фестивал "На хармана".

Основните цели на проекта са:

- Запазване, съхраняване, популяризиране на традиционните храни и ритуали. Възпроизвеждане на стари обичаи. Подпомагане, мотивиране и стимулиране на местните предприемачи в развитието на региона като културна дестинация.

- Представяне на разнообразието от местни традиции и занаяти /изложение-базар/, възможност за презентиране, дегустации, с участие на местните общности, от региона, страната и чужбина.

- Изграждане на административен, организационен и финансов капацитет на местните НПО, както и устойчивост в изграждане на междусекторни партньорства, определяне на правилни подходи за презентиране на възможностите за туризъм в региона, споделяне на добри практики.

- Активизиране приемствеността на младото поколение и участието в приготвянето на традиционните храни, обреди, обичаи и занаяти. Запазване богатството на традиционния български фолклор и народната музика, чрез фестивал „На хармана” като подходящ туристически продукт за разгръщане на туристическия потенциал на региона.

- Утвърждаване на Фестивала като значимо събитие в културния календар на Общината, в национален и международен мащаб. Възможност за развитие на културен, винен и опознавателен туризъм.

- Сформиране и укрепване на културни ценности, индустрия на гостоприемство, ангажираност и приемственост на населението. Превръщане на региона в достъпна и качествена туристическата дестинация с автентичността си, историята и многообразието си. Създаване на перспективи за развитие на местните културни артефакти.

- Популяризиране историята на района на траките, който е пресечена точка на пътя на войната /Виа Милитарис/ и пътя на коприната /Виа Диагоналис/. Популяризиране местните културни и исторически паметници и забележителности /”Изворът на белоногата”, Гърбавия мост, местни долмени и светилища и др./

- Припомняне на легендите за този регион - /легендите за Крали Марко, за старите кервани, за местни личности, прославили своя край/.

- Въвеждане и развиване на иновативни практики за възпитаване на традиции, развитие на краезнание, интердисциплинарно възпитание, развитие на местната идентичност и облик.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи както и  одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 37 290.00лв.