16.06.2012

На 30 август под входящ номер 41-03-32 в Министерство на земеделието и храните бе подадена стратегията за местно развитие, разработена в рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Харманли”№ на проекта: 431-2-03-3 и № на договора: РД 50-177/ 03.06.2009. Стратегията кандидатства за финансиране по по Мярка 4.3.1 (1) \"Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ\".
В стратегията за местно развитие са заложени следните мерки:
Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства
Мярка 226: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Мярка 311: Разнообразяване към неземеделски дейности
Мярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности
Мярка 321: Основни услуги за населенито и икономиката в селските райони
Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места
Мярка 431-1: Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие
Мярка 421: Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество
Общата стойност на СМР е 3 900 000лв.