07.12.2022

„МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ по подмярка 7.2. - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на „Община Харманли“, с наименование Повишаване на енергийната ефективност на сградите на детска градина "Детски свят“ в УПИ Х, кв. 146 по ПУП на гр. Харманли, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 391156,00лв. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.