15.11.2022

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедури за подбор на проектни предложения:

- по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли". Документите са публикуване на сайта на ИСУН 2020 на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/ea1bcd48-22d6-458f-92a3-5a60c46a1a95

- по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли". Документите са публикуване на сайта на ИСУН 2020 на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a98d40b6-99c9-477f-ac09-7a7b149db771